Kırıkkale Üniversitesi 86 sözleşmeli personel alacak « Kamu – Memurlar Dünyası, Haber, Son Dakika

29 Kasım 2022 - 04:02

Kırıkkale Üniversitesi 86 sözleşmeli personel alacak

Kırıkkale Üniversitesi 86 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 kasım 2022

Kırıkkale Üniversitesi 86 sözleşmeli personel alacak
Son Güncelleme :

10 Kasım 2022 - 7:38

36 views

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’m Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda tabloda belirtilen pozisyonlara Sözleşmeli Personel alınacaktır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. 

BAŞVURU AÇIKLAMALARI

. Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma ve ilanı her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar.

* İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilk başvuru tarihi itibariyle saat 08.30’dan, son başvuru tarihi mesai bitimi saat 17.30’a kadar ilan detaylarının da belirtildiği internet adresinden on-linc olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir,

. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların tüm başvurulan iptal edilecektir.

. Adayların ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri, eksiksiz olarak başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklemeleri ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirilmesi suretiyle yükleme yapmaları gerekmektedir.

. Başvuru platformundaki belge yükleme alanları yalnızca PDF fonnatmdaki dosyaların yüklenmesine izin vermektedir.

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartlan taşımak.

2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumandan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Lisans mezunları için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak.

Ön Lisans mezunları için; 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak.

Ortaöğretim Mezunlan için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

5- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen özel şartlan sağlamak.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneğinin lıUps:/7personel.kkıı.cdıı.u7IılaiT’Savl’ıı/lnılc.c?Savliı-lonnVeDı>kumnnlar internet adresinden indirilmesi gerekmektedir.)

2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

3- Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir. Yurtdışmdan alınmış diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca onaylandığını gösterir denklik belgesinin eklenmesi gerekmektedir.)

4- Nüfus Cüzdanı / T C. Kimlik Kartı (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

5- Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (c-Dcvlct üzerinden alman belgeler geçerli kabul edilecektir.)

7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı

8- Şoför pozisyonuna başvuracak adaylar için (E) sınıfı Sürücü Belgesi ile SRC1 Belgesi

9- Fotoğraf

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE YERLEŞTİRME VE ATANMA

I – imzalanmadan yüklenen başvuru dilekçesi ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

2- Tüm adayların başvuru belgeleri ilgili Kunımların kayıtlarından kontrol edilecek olup, doğruluğu kontrol edilemeyen başvurular ile yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Yerleştirme işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ilgili hükümleri uyarınca, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, ilanda belirtilen genel şartlar ile özel şartları taşıyan adaylar arasından lisans ve ön lisans mezunlan için 2022 yılı KPSS (B) grubu, ortaöğretim mezunları için ise 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç sıralaması esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

4- Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da eşit olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

5- Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

6- KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre oluşturulan ön değerlendirme sonuçlan ile nihai değerlendirme sonuçları neticesinde atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, başvuru ve değerlendirme takviminde belirtilen tarihlerde Üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır.

7- Ön Değerlendirme sonuçlan neticesinde atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde; elektronik başvuru platfonnuna yükledikleri belgelerin; asıl ve/veya onaylı örneklerini ya da e-Devlet kapısından alınmış belgelere ilave olarak, sonuçların açıklanması sırasında istenilecek gerekli belgeleri tamamlayarak, Üniversitemizin belirtilen birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belge teslim edip, atamasının yapıldığına ilişkin tebligattan sonra süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar çağrılacaktır.

8- Asıl olarak yerleşen adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu1 nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı olarak yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek zorundadır.

9- Asıl olarak yerleşen ve evrak teslimi yapan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Kanunu’nun 3’üncü maddesinin l’inci fıkrası uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.

10- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken hizmet sözleşmeleri sona erenler ile halen sözleşmeli pozisyonda görev yapanlardan; bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek l’inci maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ınEk l’inci maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı İle belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. “

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1 ‘inci maddesinin 3’üncü ve 4’üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez»

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (e) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler. “

11-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlan yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

12-Başvuru, değerlendirme, yerleştirme ve atanma süreçlerine ilişkin Üniversitemiz web sayfasından yapılacak olan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

13- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

13616/1-1

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
Mehmet şimşek Kasım 10, 2022 / 8:40 am Cevapla

Merhaba güzel bir site olmuş. İnşallah emekçi kardeşlerimizin işine yarar