engelli.png

İşçinin Anne-Babası İçin Engellilik İndiriminden Yararlanması Mümkün müdür?
Engelli vergi indirimi nedir? Kimler engelli vergi indiriminden yararlanabilir? Engelli vergi indirimi işçiye ne kazandırır?

Bilindiği gibi engellilik indirimi; çalışanın kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin en az %40 engelli olması durumunda, uygulanacak indirimle gelir vergisi tutarının düşürülmesidir. Böylece engelli çalışan daha az vergi ödeyeceği için eline geçen net ücreti artacaktır. Bir diğer ifade ile engelli indirimi, kapsama giren kişilerden engellilik derecesine göre daha az gelir vergisi kesilmesidir.

Kişilerin engellilik indirimleri, çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenir. Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli olarak belirlenmektedir.

Engellilik indirim tutarlarına ilişkin rakamlar ise her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmektedir. 2019 yılına ilişkin rakamları belirleyen Gelir Vergisi Genel Tebliği, 31 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre 2019 yılına ilişkin engellilik indirim tutarları şöyle;

– Birinci derece engelliler için 1.200 TL,

– İkinci derece engelliler için 650 TL,

– Üçüncü derece engelliler için 290 TL.

Peki kimler engellilik indiriminden yararlanır?

Gelir Vergisi Kanununa göre engellilik indirimi uygulamasından;

Engelli ücretli,
Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli,
Engelli serbest meslek erbabı,
Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
Basit usulde vergilendirilen engelliler yararlanacaktır.
Görüldüğü gibi, engelli işçinin yanı sıra bakmakla yükümlü engelli yakını bulunan işçi de bu indirimden yararlanmaktadır. Yani işçinin kendisi engelli değilse de bakmakla yükümlü olduğu kişilerden biri engelliyse yine engellilik indirimi alır.

Bakmakla yükümlü olunan kişi nasıl tespit edilecektir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3. maddesinin 10 numaralı fıkrasına göre, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi:

a) Eşini,

b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,

c) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını” ifade etmektedir.

İşçi, hangi durumda engelli anne babasından dolayı engelli indiriminden yararlanabilir?

Engelli indirimi konusunda temel bilgileri verdikten sonra, yazımızın konusunu oluşturan bu soruya cevap arayabiliriz.

İşçinin engelli olan anne ya da babası için bu indirimden yararlanabilmesinin koşulu, bu kişilerin geçiminin söz konusu işçi tarafından sağlanıyor olmasıdır. Yani işçi anne ya da babası engelli diye engellilik indiriminden doğrudan yararlanamaz. Öncelikle anne babanın geçiminin, işçi tarafından sağlanıp sağlanmadığı tespit edilmelidir. Bu şartlar söz konusuysa, işçi engelli anne babası için vergi indiriminden yararlandırılır.

Engelli vergi indiriminin işçiye sağladığı kazanımlar, maaşlara etkisi, başvuru şartları vb. konularda daha geniş bilgiye makalemizden ulaşabilirsiniz.

# Engelli vergi indirimi işçiye ne kazandırır?, Engelli vergi indirimi nedir?, Kimler engelli vergi indiriminden yararlanabilir?, 4d İşçi Kadrosu, Belediye İşçileri, Geçici İşçiler, Genel, Kamu İşçileri, Taşeron İşçiler, sağlık, işçi,
 
Üst